Privacyverklaring

AHIKS TRAININGEN, gevestigd aan Meulenhorn 6, 9636 GZ te Zuidbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
AHIKS TRAININGEN
Meulenhorn 6
9636 GZ ZUIDBROEK
tel. 00-31-(0)6- 50929894
KvK-nummer: 1159660
website: www.kennethsmit.com/arminhietbrink

Functionaris Gegevensbescherming
A. Hietbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van AHIKS TRAININGEN Hij is te bereiken via A.Hietbrink@kennethsmit.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AHIKS TRAININGEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of omdat AHIKS TRAININGEN u via het aankopen van adressen in het verleden al eerder benaderd heeft met mailings of informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Initialen, voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Overige gegevens die u actief verstrekt bijv. door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AHIKS TRAININGEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U een factuur voor de aan u uitgevoerde dienstverlening te sturen
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u diensten te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
AHIKS TRAININGEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AHIKS TRAININGEN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AHIKS TRAININGEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
AHIKS TRAININGEN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AHIKS TRAININGEN verwijst u naar het Privacy Statement van Rotate over de het Cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AHIKS TRAININGEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar A.Hietbrink@kennethsmit.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AHIKS TRAININGEN wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AHIKS TRAININGEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via A.Hietbrink@kennethsmit.com.